Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bottershop

1 Algemeen:
1-1 In deze algemene voorwaarden word verstaan onder “Schippershuys”, ingeschreven onder KvK Nr. 32085994
Cliënt of klant, de potentiële afnemer van zaken, diensten en / of goederen.
1-2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Schippershuys, alsmede op de tussen Schippershuys en cliënt gesloten overeenkomt(en) ongeacht woon- of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1-3 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk tot stand zijn gekomen
1-4 Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Schippershuys overeenstemming is bereikt. 
1-5 Door Uw bestelling via onze Online shop www.bottershop.nl geeft U te kennen dat U met de levering- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Schippershuys heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen
van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.


2 Aanbod:
23-1 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto’s en duidelijke productbeschrijvingen met daarin o.a. lengte, kleur en materiaalsoort.
Alhoewel Schippershuys de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enig ( aanstaande ) rechtsbetrekking tussen Schippershuys en de wederpartij kan ( gaan ) duiden, kan cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Bij de aangeboden artikelen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop ervan verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
2-1.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en / of ontbinding zijn.
2-2 Het aanbod van de door Schippershuys aangeboden artikelen is vooralsnog uitsluitend gericht op particuliere
verkoop.

3 Acceptatie van Bestellingen:
3-1 Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Schippershuys zich het recht
voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Voor speciaal bestelde artikelen voor klanten is Schippershuys gerechtigd een bedrag vooraf door de klant te laten betalen.
3-2 Artikelen welke Schippershuys op voorraad heeft worden doorgaans dezelfde of volgende werkdag verzonden.
Indien Producten niet op voorraad zijn worden deze binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden mits ze bij toeleveranciers voorradig zijn.
3-3 Orders met een orderbedrag van boven de € 1000,- (zegge: duizend euro) Inclusief BTW worden alleen geleverd en zijn bindend na goedkeuring van de directie Schippershuys.
Indien er artikelen zijn die een uitzonderlijke lange levertijd hebben of uitverkocht zijn zal Schippershuys zo spoedig mogelijk de klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail.

4 Herroepingsrecht:
4-1 Voor al het aanbod van Schippershuys geldt een wettelijke zichttermijn van 14 werkdagen.
4-2 Tijdens de zichttermijn mogen de aangeboden artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. 
4-3 De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant.

Een aantal artikelen zijn uitgesloten van ruiling/retour;
-Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
-Artikelen die om hygiënische redenen niet retour worden genomen, zoals ondergoed en badmode.
-Artikelen uit de uitverkoop.
-Artikelen die Schippershuys in opdracht van de klant heeft besteld en buiten het normale leveringsprogramma vallen, en waarbij de klant expliciet akkoord is gegaan met deze voorwaarde.

5 Voorwaarden Retourzending:
5-1 De klant dient alvorens het artikel retour te zenden ten alle tijden contact op te nemen met Schippershuys
Het zij schriftelijk, per E-mail binnen het zichttermijn van de 14 werkdagen.
5-2 Schippershuys heeft het recht retourzendingen, zonder vooraf opgegeven aangegeven verzending hiervan, in
rekening te brengen.
5-3 Retourzendingen dienen in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 14 werkdagen van de zichttermijn te worden verstuurd.
Schippershuys is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte artikelen die niet aangetekend via TNT Post (NL), UPS of De Post (BE) zijn retour gezonden, of via welke verzendmethode dan ook.
5-4 De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het (laatste) artikel (uit een bestelling) door TNT Post (NL), UPS of De Post (BE). 
5-5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de
zichttermijn, rust bij de klant. Schippershuys accepteert in dat opzicht een door TNT Post (NL), UPS of De Post (BE)
afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.
5-6 Schippershuys biedt haar klanten de mogelijkheid de door haar aangeboden artikelen aangetekend en verzekerd te verzenden via de leveringsvoorwaarden van TNT Post (NL), UPS of De Post (BE). Let Op! Bestellingen die via normale standaard verzendwijze worden verzonden, zijn voor het risico van de klant. Schippershuys is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die verzonden zijn via standaard verzendwijze.
5-7 De voorwaarden van terugzending worden vermeld alvorens men een bestelling bij N Schippershuys r plaatst. De Klant kan pas een bestelling plaatsen, na akkoord te zijn gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van Schippershuys. Schippershuys is niet aansprakelijk voor het niet lezen van deze voorwaarden, maar toch voor akkoord te hebben aangevinkt.

6 Totstandkoming Koopovereenkomst:
6-1 Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Schippershuys wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op
de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5-2 is uitgesloten,
wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

7 Levering:
7-1 Levering geschiedt aan de hand van de door de klant gekozen wijze van betaling. Heeft de klant gekozen voor vooraf overboeken op onze bankrekening, dan gaat het normale order- en bestelproces lopen zodra de betaling door ons ontvangen is. 
7-2 Indien een bestelling verzonden wordt via TNT Post (NL), UPS of De Post (BE), worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale leveringskosten. De toepasselijke leveringskosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling. Retour gezonden artikelen worden conform artikel 6, Voorwaarden Retourzending, exclusief de verzendkosten op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
7-3 Aangeboden artikelen blijven eigendom van Schippershuys, zolang niet het volledige openstaande bedrag voor deze goederen zijn voldaan door de klant.
7-4 De door Schippershuys opgegeven levertermijn kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Schippershuys, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen of in geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Schippershuys.
7.5 Schippershuys behoud zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
7-6 Indien cliënt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Schippershuys r niet verleent of doordat ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om binnen 8 dagen nadat cliënt daartoe door Schippershuys in gebreke is gesteld, de overeenkomst ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Schippershuys om van cliënt vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen.
Daarnaast zal, indien en zolang de door cliënt veroorzaakte verhindering in de nakoming door Schippershuys voortduurt, door cliënt van Schippershuys geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Schippershuys gerechtigd is van de cliënt vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te kunnen verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de cliënt.
7-7 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Schippershuys niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder inbegrepen het geval dat Schippershuys door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder overmacht word verder begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Schippershuys. Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Schippershuys toe of van Schippershuys naar cliënt wordt gehinderd of belemmerd.
7-8 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Schippershuys opgeschort.
Indien de periode van opschorting langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
7-9 Indien Schippershuys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Schippershuys gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

8 Transport Risico:
8-1 Schippershuys is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de standaard
verzendmethode van TNT Post (NL), UPS of De Post (BE). (Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor latere levering, beschadiging en/of vermissing van uw pakket door TNT Post.) Artikelen die een behoorlijke waarde vertegenwoordigen zoals: navigatieapparatuur en elektronica worden door ons in de regel verzekerd verzonden.

9 Garantie:
9-1 Schippershuys garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen,
conform de aangeboden specificaties, als ook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van Schippershuys Deze is 1 jaar/365 dagen. Hierop uitgezonderd zijn kleding en schoeisel. Hierop verlenen wij de wettelijk bepaalde garantietermijn.

9-2 Elk gebrek aan een aangekocht artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Schippershuys op schriftelijk verzoek van de klant binnen de
garantieperiode ofwel gratis worden hersteld of gratis worden vervangen waar mogelijk, als artikelen niet meer
leverbaar zijn is Schippershuys gerechtigd soortgelijk artikel als vervanging aan te bieden. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Schippershuys gerechtigd hare keuze eveneens te kiezen voor teruggave van de koopprijs exclusief leveringskosten.
9-3 De door Schippershuys verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de
beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
• Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, verbreken garantie zegel, indien van toepassing.
• Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor bedoeld is
• Aantasting van de artikelen door douchen, zwemmen, Eau de Toiletes, Eau de Parfums, body lotions, body
sprays of elke andere vorm van substanties en/of water, waar de aangekochte artikelen door beschadigd kunnen raken
• Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van de artikelen aan elke vorm van vochtigheid,
extreme warmte, koude of droogte.
• Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden.
• Als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
9-4 Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard. Tevens is
Schippershuys niet aansprakelijk voor het niet goed of niet juist weergeven van de kleurinstellingen t.g.v. de
beeldresolutie van het beeldscherm van de Klant.
9-5 In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikelen te retourneren binnen het zichttermijn, onder
mededeling van het gebrek. Conform artikel 6-1 Voorwaarden Retourzending.
9-6 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van
klachten over verrichtte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen twee maanden na
vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde
gebreken te behelzen en kan elektronisch (E-mail), schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om
herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Schippershuys of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is Schippershuys in dit geval niet aansprakelijk voor schade
ontstaan tijdens het vervoer.
9-7 Schippershuys is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door
Schippershuys geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van
Schippershuys.
9-8 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het
buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Schippershuys.
9-9 Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een opgave van de kosten worden opgesteld.

10 Betalen:
10-1 Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 14 dagen te worden betaald op onze bank rekening. Na het ontvangen van deze betaling ontvangt de klant een bevestiging e-mail van betaling en zal Schippershuys het normale leveringsproces starten.
10-2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn ( tenzij anders aangegeven ) in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
De leveringskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven (eventueel per product, actiematig)
10-3 Schippershuys behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd in dit geval een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 7 dagen na de mededeling van Schippershuys.
10-4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreed in de kosten van Schippershuys, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet of besluit of beschikking van (semi) overheidswege (buitenlandse overheden daarbij inbegrepen) van dwingend rechterlijk karakter, dan wel indien buiten de invloedsfeer van Schippershuys zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Schippershuys niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs word gehanteerd verklaard cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Schippershuys aan cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.
10-5 Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met
zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande
saldo, alsmede met een bedrag van 25 Euro aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in
rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast kan
Schippershuys, per verstuurde herinnering, herinneringskosten in rekening brengen.
10-6 Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

11 Persoonsregistratie/Privacyverklaring:
11-1 Door het plaatsen van een bestelling in onze Online shop www.nauticgear.nl worden gegevens verwerkt in
het klantenbestand van Schippershuys. Alle gegevens die U ons doorgeeft worden door Schippershuys r opgeslagen en in een eigen bestand voor bedrijfsvoering en verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Dit geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
11-2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
11-3 Klanten die bij Schippershuys een account hebben aangemaakt zijn zelf gerechtigd hun eigen persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 
11-4 De verwerking van persoonsgegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
11-5 Indien U geen prijs stelt op reclame via post of E-mail, kan de klant dit aan ons kenbaar te
maken middels de “link” welke onder aan elke nieuwsbrief staat of dit aan te geven in de eigen account.
11-6 Schippershuys verstrekt onder geen beding of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden! waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen.

12 Overige Bepalingen:
12-1 Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailing per post, E-mail of via onze Internetsite, kan Schippershuys geen aansprakelijkheid aanvaarden.
12-2 De klant is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde of depersonaliseerden bestelbonnen; Hij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van 
kunnen maken.
12-3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopwaarden.
12-4 Op deze verkoopwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12-5 Op de algemene voorwaarden van Schippershuys is de Nederlandse wet voor "kopen op afstand" van toepassing.

 

Informatie

Boeren, Burgers en Buiten-lui, ga heen waar de wind u brengt

Met zeilende oude vissersschepen genieten als honderd jaar geleden. Botter.nl beheert en bemant een eigen vloot met originele Spakenburgse botters. Vanuit de pitoreske haven van Bunschoten-Spakenburg varen we zo de voormalige Zuiderzee op. U kunt met ons mee, voor een tochtje, of een compleet dagvullend arrangement met verzorging van eten en drinken. Onze start- en finish locatie is het oergezellige Museumcafé In de Korporaal aan de haven. De ideale plek voor een kop koffie, lunch of etentje. Speciaal voor bedrijfsuitjes, partijen en dagtochten hebben we op maat gesneden arrangementen.

Over ons

Wij zijn een club enthousiastelingen met passie voor zeilen, klussen en historie.

Wie authentieke schepen in de vaart wil houden, moet financieel enige armslag hebben. 
Onderdelen als het roer, de mast en de zwaarden hebben niet het eeuwige leven. Hier in Spakenburg kan men weliswaar rekenen op een legertje vrijwilligers met twee rechterhanden, maar niettemin moeten wij jaarlijks enorm veel geld investeren.

Door mensen te laten genieten op onze botters, kunnen wij zei het met moeite het elk jaar weer voor elkaar krijgen om de schepen drijvend te houden.
Onderdeel hiervan is de botterwebshop.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop